obec na Vysočině

Mirošov

Odpadové hospodářství

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Termíny svozu separovaného odpadu v roce 2024 22.01.2024 31.12.2024
Informace o odpadech 30.03.2023 31.12.2023
Informace o odpadech 30.03.2022 31.12.2022OBEC MIROŠOV

 

­

    

            Informace týkající se odpadu podle zákona 541/2020 Sb., o odpadech, § 60, odstavec 4.

 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma TS Bystřice nad Pernštejnem.

 Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů upravuje Obecně závazná vyhláška č.2/2021 obce Mirošov, dostupná na internetových stránkách www.mirosov.cz, v sekci DOKUMENTY → VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE.

 

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci, nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 

  Informace o nakládání s odpady upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství obce Mirošov, dostupná na internetových stránkách www.mirosov.cz, v sekci DOKUMENTY → VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE.

 

 Jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady?

 

 Směsný komunální odpad (SKO) - mohou občané ukládat do vlastních nádob (kovových nebo plastových popelnic) o objemu 110 nebo 240 litrů. Nádoby musí být označeny známkou TS Bystřice nad Pernštejnem pro daný rok, který občané obdrží v kanceláři obecního úřadu. Nádobu občané připraví ke svozu přistavením na okraj veřejné komunikace.

Odpadkové koše z veřejných prostranství jsou vyváženy dle potřeby.

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje firma TS Bystřice nad Pernštejnem 1x za 14 dnů.

 

 

Objemný odpad -svoz objemných odpadů organizuje Obec Mirošov 2x ročně, v předem oznámeném termínu. V daný termín je velkoobjemový kontejner přistaven u budovy Obecního úřadu Mirošov.

Svoz zajišťuje firma TS Bystřice nad Pernštejnem.

Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v městysi Bobrová, firma AVE (Miloš Rymeš - hospodářské potřeby)

 

Nebezpečné odpady (NO)- sběr NO se v obci Mirošov provádí 2 x ročně, v předem oznámeném termínu. V daný termín je sběrná nádoba určená k tomuto sběru přistavena u budovy Obecního úřadu Mirošov.

Svoz zajišťuje firma TS Bystřice nad Pernštejnem.

Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v městysi Bobrová, firma AVE (Miloš Rymeš - hospodářské potřeby).

 

Biologický odpad – barva hnědá, velkoobjemový kontejner je umístěn 1x u hasičské zbrojnice a 1x na hrázi rybníka Návesník.

Svoz biologického odpadu provádí firma Metal Pipa s.r.o. od jara do podzimu dle potřeby.

 

Papír  - barva modrá,,sběrné nádoby jsou umístěny: prostor u budovy obecního úřadu, u hasičské zbrojnice, u bytového domu č. p. 28, u hráze rybníka Návesník.

 

Nápojové kartony – barva oranžová, sběrná nádoba je umístěna v prostoru u budovy obecního úřadu.

 

Plast, PET láhve – barva žlutá, sběrné nádoby jsou umístěny: prostor u budovy obecního úřadu, u hasičské zbrojnice, u bytového domu č. p. 28, u hráze rybníka Návesník.Sklo  - barva bílá a zelená, sběrné nádoby jsou umístěny: prostor u budova obecního úřadu, u hasičské zbrojnice, u hráze rybníka Návesník.

 

 

 Svoz separovaného odpadu (plast, papír, nápojové kartony, sklo) zajišťuje  firma TS Bystřice nad Pernštejnem dle harmonogramu svozové firmy.

 

 

 

 

Kovy  - velkoobjemový kontejner je umístěn v areálu obecního skladu a nářadí.

Svoz kovů zajišťuje firma Metal Pipa, s.r.o. celoročně dle potřeby.

 

Jedlé tuky a oleje - je možné ukládat v uzavřených plastových nádobách do označené černé plastové nádoby umístěné v prostoru u budovy obecního úřadu.

Svoz jedlých tuků a olejů zajišťuje firma Černohlávek Oil celoročně dle potřeby.

 

Textil – barva bílá, kontejner je umístěn v prostoru u budovy obecního úřadu.

Svoz textilu zajišťuje firma TextilEco celoročně dle harmonogramu svozové firmy.Drobný kov a plechovky - barva červená, kontejner je umístěn v prostoru u budovy obecního úřadu.

 

 

Baterie a drobný elektroodpad – červená popelnice, umístěna v prosoru u budovy obecního úřadu a sběrná nádoba u vchodu obecního úřadu.

Elektroodpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v městysi Bobrová (Miloš Rymeš - hospodářské potřeby).

Svoz baterií a drobného elektroodpadu zajišťuje firma Asekol celoročně dle harmonogramu svozové firmy.

 

 

 Stavební odpad – stavební a demoliční odpad lze předávat pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner Technických služeb, Bystřice nad Pernštejnem.

 

Jak je možno předcházet vzniku odpadů? - místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové - opakovaně použitelné obaly (na drogerii apod.) - domácí kompostování - opětovné použití výrobků (oděvy atp.)

 

 

Produkce odpadů v roce 2021 30.03.2022 31.12.2022
Správné třídění odpadů 30.03.2022 31.12.2022
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 23.03.2022 31.12.2022
Sběr jedlých tuků a oleje 08.12.2021 31.12.2021